San Diego LB Rudens Balius ... !

Bravo JŪRA !

Bravo San Diego LB Apylinkė !

 Prieš penkeris metus, surinkę vardus ir adresus iš įvairių šaltinių, Stasys ir Giedrė Milašiai sukvietė 50 visai nepažįstamų žmonių į savo namus, kviesdami Juos sudaryti lietuvių tautinių šokių ratelį.  Atvyko visi, dauguma norėdami pamatyti tuos naujus žmones iš Wisconsin valstijos ir sužinoti ką jie čia daro.  Pobūvis buvo smagus.  Tai buvo puiki proga visiems susirinkusiems susipažinti.  Pasikalbėjus, pasitarus, šokių grupei buvo išrinktas  "JŪROS" vardas ir buvo nuspręsta skubiai ruoštis ateinančiai šokių šventei Kanadoje.

 Susirinkusiųjų tarpe dalyvavo Algis ir Viva Bačanskai. Apsidairęs, Algis tuojau pareiškė, kad jeigu čia yra tiek lietuvių, tai tikrai galima įkurti ir LB apylinkę. Kaip ir dėl šokių ratelio, vieni pasisakė už, o kiti  prieš.

 Prasidėjo šokių repeticijos; lygiagrečiai, vyko pokalbiai dėl LB apylinkės įkūrimo.  A. Bačanskas, buves San Francisco LB apylinkės valdybos narys, pasirodė turįs tiek  pasiryžimo kaip ir S. Milašius. Milašius - už šokių ratelį, Bačanskas - už LB apylinkę.  Buvo sudaryta steigiamoji valdyba. Algio ir Vivos Bačanskų suruoštame šventiniame pobūvyje 1999m. gruodžio 11d. buvo nuspręsta kreiptis į LB Krašto Valdybą su prašymu įkurti lietuvių bendruomenę San Diego apylinkėje.  Kelių dienų bėgyje A. Bačanskas ne tik paskambino Reginai Narušienei, tuo metu LB KV pirmininkei, bet ir pateikė raštišką įgaliojimo prašymą. 

San Diego LB Apylinkės pirmas renginys buvo Lietuvos Nepriklausomybės šventė,  kuri įvyko 2000m. vasario mėn. 26d.  Meninę programą atliko “JŪROS” ansamblio šokėjai.  Tai buvo pirmasis jų viešas pasirodymas. 

Pirmas San Diego LB ir “JŪROS” bendro penkmečio sukaktuvių paminėjimas įvyko Algio ir Vivos Bačanskų residencijoje 2004m. spalio 3d. Susirinko beveik visi SD LB steigiamosios valdybos nariai. Atvyko ir nemažai svečių, kurie nuo pirmos dienos rėmė mūsų bendrą veiklą. Savo dalyvavimu šį pobūvį apvainikavo Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai Vygaudas Ušackas.  Dalyvavęs Phoenix apylinkės suruoštoje LB Tarybos Sesijoje ir Los Angeles Lietuvių Dienų festivalyje, Amb. V. Ušackas neužmiršo ir San Diego lietuvių. Prisiminta ir pasidžiaugta ne tik San Diego apylinkės, bet ir Lietuvos Respublikos politiniais ir ekonominiais atsiekimais. Amb. Ušackas ragino toliau dirbti lietuvybės išlaikymui užsienyje ir palaikyti stiprų saryšį su tėvyne Lietuva. Gražioj aplinkoj įvyko gražus pobūvis, kuriame spindėjo šviesi viltis ateities darbui. Tikrai nuostabi šventė, nes namų šeimininkei Vivai Bačanskienei tik prieš pora dienų buvo nuimtas gipsas nuo sulaužytos kojos. Bravo Viva!  

Kaip greitai prabėgo tie penki metai! Suruošta daugybė sėkmingų renginių, smagių piknikų ir nuostabių  koncertų. Algui Bačanskui baigus kadenciją, pirmininku buvo išrinktas Saulius Lišauskas. Pasitraukęs is pirmininko pareigų, A. Bačanskas suorganizavo San Diego Lietuvių teniso klubą “ARAS”. 2003 metais šis klubas surengė turnyrą kuriame dalyvavo ne tik rimti teniso žadėjai iš artimų ir tolimų JAV valstijų ir Kanados, bet ir iš Lietuvos: atvyko Šarūnas Marčiulioinis su 16 geriausių Lietuvos teniso lošėjų.  “JŪRA” vis šoko, visur dalyvavo. 

 Iškilmingoji LB ir “JŪROS” bendro penkmečio sukaktuvių šventė įvyko šių metų spalio 30d. Miramar Karininkų Ramovėj. Dalyviai rinkosi iškilmingai pasipuošę vakarine apranga. Stalus puošė meniškai sukurtos gėlių puokštės,  kurias sukūrė Maria "Dūšia" (Naujokaitytė) Burggren su “JŪROS” šokėja Aušra Vabaliene. Šalia puokščių buvo ir “JŪROS” penkmečio leidinėlis. Susipažinimo metu vyko skaidrių demonstracija "Lietuva ir Jos žmonės". Sukaktuvinį leidinėlį  ir skaidrių rinkinį paruošė “ JŪROS” šokėjai Arnas ir Rita Čeponiai,  Aušra ir Saulius Vabalai, ir Paulius Pažėra. Šio vakaro visą muziką žaviai ir linksmai tvarkė "D.J." Gita (Lišauskaitė) Leighton. 

Baigiant vakarienę, programos vedančioji  Maria "Dūšia" Burggren pristatė San Diego LB Apylinkės pirm. Saulių Lišauską. Savo sveikinimu jis dėkojo ne tik  savo valdybos nariams, bet visiems kurie prisidėjo prie apylinkės veiklos savo darbu ar parama. Jis nuoširdžiai skatino ir toliau sutartinai bendradarbiauti mūsų bendram pasisekimui. Visus susirinkusius sveikino šokių ansamblio vadovai Stasys ir Giedrė Milašiai, dėkodami esamiem ir buvusiem šokėjam, ir kviesdami kitus prisijungti į šokių ratelį. Sveikinimo žodį tarė LB Vakarų Apygardos pirm. Antanas Polikaitis ir buvęs San Diego LB Apylinkės pirm. A. Bačanskas. Visi džiaugėsi atliktais darbais, linkėdami daug sekmės ateičiai. A. Polikaitis ne tik tarė sveikinimo žodį, bet ir su visais dalyviais sudainavo "Ilgiausių Metų". Paskutinė sveikintoja buvo garbinga viešnia iš Illinois valstįjos, JAV LB Bendruomenės XVII Tarybos ir Prezidiumo primininkė,  Regina Narušienė. Ji gerai prisiminė Algio Bačansko skambutį su prašymu įsteigti San Diego apylinkę. Džiaugėsi šios apylinkės veikla ir čia veikiančia Bernardo Brazdžionio vardu lietuviška mokyklėle.  Ji nuosirdžiai sveikino “JŪROS” šokėjus ir vadovus,  prisimindama kad ir ji šoko Stasio Milašiaus vadovaujamame “KLUMPĖS” ratelyje.

Susilaukta ir kitų svečių pasižymėjusių lietuviškoje veikloje, kurie mus pagerbė savo dalyvavimu: LB Tarybos Švietimo pirm. Dalilė Polikaitienė, politinių reikalų atstovė Angelė Nelsienė, San Diego Bernardo Brazdžionio mokyklės ko-direktorės Dalytė Lovett ir Simona Valančiūtė-Kaušas. 

Meninę programą atliko “JŪROS” šokėjai, sušokdami šešis šokius: mišrią Kepurinę, Išklmingajį Trejinį,  Pradės Aušrelė Aušti, Klumpakojį (su klumpėmis!), Gegužinę polką ir Rusnietį. Šokėjai pasirodė su tradiciniais kostiumais ir nesenai įsigytais iš Panevežio naujais kostiumais. Šokių pristatymo pertraukose  labai vaizdingai ir žaviai dainavo Simona Valančiutė-Kaušas ir Audra Kazlauskienė. Tiek šokėjai,  tiek dainos sužavėjo susirinkusią publiką,  kuri savo pasitenkinimą išreiškė entuziastiškais aplodismentais. 

Meninės dalies uždaryme kalbejo Dr. Rita ir Dr. Arnas Čeponiai. Rita šokėjų vardu dėkojo vadovams, prisimindama kad penkių metų bėgyje būta 210 repeticijų ir atlikta 30 koncertų.  Ji džiaugėsi, kad “JŪROS” šokėjai susidraugavę kaip viena šeima, kad yra proga visiems sueiti, pabendrauti, pasikalbėti lietuviškai. Arnas patvirtino padėkos žodžius ir į sceną pakvietė Reginą Lišauskienę, kuri Stasiui Milašiui įteikė didelę medinę lėkštę su įdegintais lietuviškais raštais aplink vidury besisukančius šokėjus. Rita Severinaitė įteikė puokštę gėlių Giedrei Milašienei. Prie sveikinimų prisidėjo LB Prezidiumo pirm. Regina Narušienė, įteikdama  pirm. Sauliui Lišauskui baltą rožę, o G. Milašienei puokštę gėlių.  “KLUMPĖS” tautinių šokių grupės vardu sveikino ir gėlių puokštę įteikė viešnia iš Dousman, Wisc., Dr. Palmira Janušonienė. Vadovai savo šokėjams įteikė po raudoną rožę kaip padėką už jų pasiaukojimą lankant repeticijas ir ruošiant pasirodymus. Šokėjų  pakviesti sušokti valsą, vadovai grakščiai sukosi rato vidury, o aplink juos šoko “JŪROS” šokėjai. Į šokį greitai įsitraukė ir publika. Taip prasidėjo pati smagiausia šio vakaro dalis.  Buvo laiko pasisvečiuoti, pasikalbėti, pasišokti.  "D.J." Gitos (Lišauskaitės) Leighton parinkta muzika ilgai ir linksmai viliojo šokėjus. Vėl buvo demonstruojamos skaidrės.  

Sveikiname San Diego LB Apylinkę ir jos energingą valdybą. Sveikiname ir San Diego Lietuvių tautinių šokių ansamblį “JŪRA”. Linkime jiems visiems gražios ir veiklios ateities.

 

                                                                   Giedrė Milašienė